Často kladené dotazy (FAQ)

 

Pro jaké děti je Elkoninova metoda vhodná?

        - pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program,

          nejdříve však od pěti let

        - pro děti s odkladem školní docházky

        - pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

        - pro děti, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou dyslektici

        - pro děti s vývojovými poruchami

        - pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce,

          ve které bude dítě vzděláváno)

        - pro školní děti v prvních letech školní docházky, kterým se nácvik čtení příliš nedaří

 

Proč je vhodné, aby děti prošly tréninkem jazykových schopností, když chodí do školky, kde příprava na školu probíhá?

V mateřských školách se na rozvoji předpokladů pro čtení samozřejmě pracuje, ale v případě řady dětí je potřeba dané oblasti rozvíjet cíleně a systematicky, což v podmínkách běžné mateřské školy není mnohdy možné. Není-li fonematické uvědomování v předškolním věku dostatečně rozvíjeno, narůstá riziko, že se dítě během prvních let školní docházky nenaučí kvalitně číst s porozuměním. Žáka v budoucím vzdělávání velmi znevýhodňuje, pokud funkční čtení nejpozději na konci druhé třídy patřičně neovládá. Čtení s porozuměním je pro další vzdělávání nezbytné ve všech předmětech, nejen v českém jazyce (slovní úlohy v matematice, studium textu ve vlastivědě a v přírodovědě atd.)

 

Udrží děti pozornost, když pracují třičtvrtě hodiny?

Během lekce se střídají činnosti (děti pracují u stolečku, u tabule, učí se ale i pohybem - prožitkem). Práce probíhá formou hry a za pomocí loutek (pohádkových postav), které děti provází jednotlivými lekcemi. Díky tomuto přístupu je práce pro děti velmi poutavá. Vhledem k tomu, že se pracuje v malé skupině, je tu prostor pro individuální podporu, kterou dítěti lektor může věnovat. V programu se počítá s tím, že schopnost udržet pozornost se dítě teprve učí - proto nároky na pozornost během tréninku pozvolna narůstají a dítě se učí prodlužovat dobu, po kterou je schopné soustředěně pracovat.

 

Nejsou děti unavené, když tréninky začínají až v pozdějším odpoledni?

Protože práce probíhá hravou formou, pro děti je zajímavá. Podle našich zkušeností děti v tomto čase práci zvládají dobře. Pozdější hodina je volena hlavně pro to, aby byl kroužek dostupný i pro rodiče, kteří jsou zaměstnaní.

 

Jsou rodiče přítomní na jednotlivých lekcích?

Práce probíhá bez přítomnosti rodičů, děti jsou předškoláci, odloučení by jim v tomto věku nemělo činit výrazné potíže. Ve výjimečném případě (po konzultaci), když to stav dítěte vyžaduje, je možné domluvit se na postupném “zvykání” za přítomnosti rodiče.

 

Je problém, když nevím, jakou metodou čtení (analyticko-syntetickou či genetickou) se moje dítě bude učit ve škole číst?

Metoda podle Elkonina je vhodná pro všechny děti, bez ohledu na to, jakou metodou čtení bude dítě vzděláváno. Jedná se o trénink fonematického uvědomování, které je třeba mít dobře rozvinuté, ať je dítě vzděláváno analyticko-syntetickou metodou, nebo genetickou.

 

Vyžaduje se, aby rodič pracoval s dítětem i doma?

Metodika je vytvořená pro práci dítěte s pedagogem ve skupince, není nutný žádný další nácvik doma. Spolupráce s rodiči je ale žádoucí, pokud se vyskytnout potíže ve zvládnutí některého z témat, nebo při delší nepřítomnosti dítěte v kroužku.