Navazující kurz - Elkonin pro děti se sluchovým postižením

Aplikace metodiky Tréninku jazykových schopností u dětí se sluchovým postižením.

Je určen pro absolventy základního kurzu.

Je akreditovaný MŠMT ČR (číslo akreditace: MSMT-11100/2020-2-403).

Cíl kurzu: cílem je naučit účastníky hlubšímu porozumění problematice sluchového postižení, procesu diagnostiky a následné péče o děti se sluchovým postižením včetně možností použití kompenzačních pomůcek a práce s nimi. Posluchači budou dále detailně seznámeni s vývojem jazykových dovedností u těchto dětí. Dále se účastníci naučí pracovat s metodikou Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Seznámí se s principy použití metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou zacvičeni v konkrétních postupech video-tréninkem.

Cílová skupina: Učitelé základních a mateřských škol včetně škol speciálních, speciální pedagogové, psychologové, vychovatelé, asistenti pedagoga, logopedi. Vstupní podmínkou absolvování základního kurzu.

Rozsah kurzu: 8 hodin

Garant kurzu: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.

Lektor kurzu: Mgr. Ivana Nováková

Způsob vyhodnocení akce: Evaluační dotazník. Absolventi obdrží osvědčení Univerzity Karlovy o absolvování tohoto kurzu. 

Cena kurzu: 1700 Kč (kurz), odborná kniha s popsanými postupy práce 450 Kč (kurz lze absolvovat bez ní)

Aktuální termíny: zde.